"Raak ook besmet"

Dagvoorzitter Ina Kuper, lid Raad van Bestuur van de Isala en voorzitter van de Stuurgroep ABR uit deze regio, opende de dag met een presentatie over de aanleiding en het doel van het Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Euregio-Zwolle en de 9 andere netwerken in Nederland.

Samenwerken tegen Antibiotica Resistentie (ABR) presentatie Ina Kuper

Het aangekondigde interview met een bestuurder uit Rotterdam werd vervangen door een korte film over het belang van samenwerken in de volledige keten. Hierin vertelt dhr. Draaisma (voormalig bestuurder Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen) hoe belangrijk het is om informatie te delen en afspraken te maken over hoe instellingen uitbraken melden aan elkaar, zodat men controle krijgt over deze uitbraken. Dit is van belang om goede zorg te kunnen verlenen.

Er volgden drie presentaties van projecten, initiatieven uit onze regio.

Presentatie van 3 projecten:

Infectionary, a serious game door Marjon Veendijk

Dit project is een initiatief van GGD Twente, omdat zij het belang zien van een actief infectiepreventiebeleid binnen zorgorganisaties. Het optimaliseren van kennis voor zorgprofessionals en de overdracht hiervan is belangrijk, vandaar deze innovatieve lesmethode. Naast het verbeteren van kennis is een belangrijk doel het verbeteren van gedrag t.a.v. infectiepreventie. Hieruit ontstond in 2016 het idee voor een serious game: een computerspel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het is aan de zorgmedewerker om de juiste infectiepreventie maatregelen te nemen. In eerste instantie gericht op zorgprofessionals binnen verpleeghuizen en woonzorgcentra, later mogelijk ook een bredere groep. Met behulp van de aanvullende subsidie wil de projectgroep van GGD Twente Infectionary graag verder door ontwikkelen en implementeren.

Presentatie Infectionary

ZIPnet, van theorie naar praktijk door Lian & Jelle Clemens

Publiek ZIPnet is voor velen al een oude bekende en is door de makers bedoeld om kennis over hygiëne en infectiepreventie op een begrijpelijke en praktische wijze te verspreiden in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. ZIPnet is hierbij regio overschrijdend en wordt momenteel geheel in stand gehouden door vrijwilligers. De protocollen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep InfectiePreventie (WIP). Wat ZIPnet graag wil is een sterker en geborgd publiek ZIPnet, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle mogelijkheden van de techniek, zodat de protocollen overal te raadplegen zijn op verschillende devices. De subsidieaanvraag hiervoor is nog niet gedaan.

Presentatie Zipnet

Aanpak ABR in verpleeghuizen – Vilans door Else Stapelsma & Elsbeth Zielman

Vilans biedt (in opdracht en met subsidie van VWS) organisaties ondersteuning bij gedragsverandering rondom hygiënisch werken.

Ze sluiten aan bij de vragen, knelpunten, energie en mogelijkheden van de zorgmedewerkers en organisatie. Dit doen zij in samenwerking met meerdere organisaties, zoals V&VN , Verenso, Actiz, GGD, VHIG, RIVM en VWS.  Als voorbeeld werd de samenwerking met Trivium Meulenbelt in onze regio genoemd.

Presentatie Vilans

Workshops

Na de pauze werden de aanwezigen opgedeeld in groepen, waarbij rekening gehouden werd met een diversiteit van professionals per groep.Aan de hand van de volgende vijf vragen werd geïnventariseerd, wat er al is op het gebied van ABR en waar we elkaar kunnen vinden:

Welke activiteiten onderneemt uw organisatie op het gebied van ABR?

Met wie werkt u al samen?

Waarin en met wie zou u samenwerking willen aangaan en in welke vorm?

Welke knelpunten ziet u?

Welke mogelijkheden heeft uw organisatie om bij te dragen aan de aanpak van ABR?

Het in gesprek zijn met elkaar leverde veel informatie op en liet zien dat er nog veel te doen is aan beeldvorming over hoe verschillende organisaties en zorgprofessionals werken. Ook werd duidelijk dat er al veel samenwerkingsverbanden bestaan en er mogelijkheden zijn om hiervan gebruik te maken om een beter netwerk op te bouwen. Belangrijk is het om informatie met elkaar te kunnen delen en afspraken te maken hoe we elkaar op de hoogte houden van uitbraken en samen zoeken naar oplossingen om deze te bestrijden en te voorkomen.

Uit de workshops bleek dat alle betrokkenen vinden dat we de handen ineen moeten slaan en werken aan een totaalplan om dezelfde taal te spreken en actie te ondernemen om ABR te voorkomen en verspreiding te bestrijden.

Het RCT (Regionaal Coördinatie Team) zal in de komende tijd de belangrijkste items uitwerken en werkgroepen opstarten om de gewenste doelen te gaan bereiken.

Uiteraard hebben we daarbij uw hulp en expertise hard nodig.

 

Overzicht nieuws