Mogelijkheid tot aanvragen subsidie

De netwerken realiseren binnen de pilotfase een elftal taken en de daaraan verbonden resultaatafspraken. In dit bericht leest u aan welke voorwaarden voldaan moet worden.

Daarbovenop is de Minister voor medische zaken en sport van plan om in 2018 opnieuw aanvullende projecten en initiatieven die het functioneren van de netwerken versterken, te stimuleren. Zorgnetwerken en zorgaanbieders die deel uitmaken van een zorgnetwerk kunnen concrete voorstellen doen voor extra activiteiten en projecten – naast de elf in het functieprofiel van de zorgnetwerken opgenomen taken – en daarvoor subsidie aanvragen.

Criteria subsidieverlening aanvullende projecten (minimumeisen naast Kaderwet subsidies VWS):

 1. Activiteiten vallen niet reeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en zouden zonder overheidsbemoeienis d.m.v. subsidie niet van de grond zijn gekomen.
 2. Extra activiteiten zijn activiteiten die bovenop  genoemde taken komen (deze vallen immers al onder de subsidie voor het uitvoeren van de 11 taken zoals genoemd in het functieprofiel).
 3. Dragen bij aan het behalen van één van de zes doelen (zie volgende paragraaf) en dienen te passen bij de taken en activiteiten die een zorgnetwerk dient te vervullen.
 4. Aanvullende subsidie geldt voor activiteiten die het functioneren van de netwerken versterken.
 5. De subsidieaanvrager maakt deel uit van het ABR-zorgnetwerk. Het zorgnetwerk van waaruit de subsidie wordt ingediend beschikt over een regionale stuurgroep (met de GGD-en, verpleeghuizen en organisaties zoals thuiszorg, revalidatiecentra, instellingen voor medisch specialistische zorg, apotheken en andere relevante organisaties) en over een regionaal coördinatie team (RCT) bestaande uit professionals (beschreven in functieprofiel). Ook heeft het zorgnetwerk een kwartiermaker.
 6. Activiteiten worden bij voorkeur door 2 of meerdere partijen binnen het zorgnetwerk uitgevoerd en de resultaten moeten ten gunste komen van de hele zorgnetwerk.
 7. Resultaten dienen (desgewenst geaggregeerd) openbaar gemaakt te worden en dienen actief gedeeld te worden met de andere zorgnetwerken om daarvan te kunnen leren.
 8. Onderdeel van de activiteit dient te zijn een evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid Achteraf mag best blijken dat de activiteit niet effectief was, maar het moet na afloop helder zijn voor de andere zorgnetwerken of het wel/geen bruikbare/nuttige activiteit was.
 9. De activiteiten betreffen in elk geval niet “de warme fase”. Focus ligt op de koude fase.
 10. Er wordt gestreefd naar subsidiering van een divers palet aan activiteiten: in care en cure, in eerste en tweede lijn, diverse doelen en thema’s.
 11. Het regio coördinatie team (RCT) van het zorgnetwerk waarbinnen deze activiteit plaatsvindt, dient een advies/oordeel te geven over de voorgenomen activiteit en de subsidieaanvraag, deze moet worden bijgesloten.

Doelen

 1. De komende 5 jaar is sprake van een aantoonbare verdere vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën in de zorg. Hierbij functioneert de ontwikkeling in het buitenland (zoals Duitsland en België) als referentiekader. Hiertoe wordt een relevante benchmark opgezet. Dit geldt zowel voor het dragerschap van, als infecties met resistente bacteriën.
 2. Vroege detectie van en snelle respons op resistente bacteriën en andere infectieuze bedreigingen zorgen ervoor dat het aantal dragers van resistente bacteriën en het aantal infecties en sterfgevallen als gevolg van antibioticaresistentie binnen Nederland op het huidige niveau blijft of(aantoonbaar) daalt.
 3. De komende vijf jaar wordt gestreefd naar een internationale samenwerking met andere EU landen op het gebied van antibioticaresistentie met als doel een infrastructuur te realiseren waardoor het in gezamenlijkheid mogelijk wordt de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie te beheersen.
 4. Het aantal vermijdbare zorggerelateerde infecties is over 5 jaar in de hele zorgketen met 50% gedaald ten opzichte van een met partijen vastgestelde nulmeting. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen zorgdomeinen en met praktijkvariatie binnen een domein.
 5. De mogelijkheden om patiënten met infecties door resistente bacteriën effectief te behandelen nemen niet verder af de komende vijf jaar.
 6. De komende 5 jaar wordt gestreefd naar een reductie van minimaal 50% van het gebruik van onjuist voorgeschreven antibiotica in de totale zorgketen ten opzichte van een met partijen vastgestelde nulmeting. Daarbij zal rekening worden gehouden met verschillen tussen zorgdomeinen en met praktijkvariatie binnen een domein. Partijen maken hierover op basis van de nulmeting nadere afspraken. Van belang is de afspraken over het voorschrijfgedrag te zien in het licht van de kwaliteit van de behandeling; zowel overbehandeling met antibiotica als onder behandeling worden in ogenschouw genomen.

Voor meer informatie neem contact op met ons netwerk via de contact

Overzicht nieuws