Waarom het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle?

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 de regionale aanpak antibioticaresistentie gestart. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken ABR met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) en GGD GHOR Nederland ondersteunen en adviseren deze tien zorgnetwerken. Ons Zorgnetwerk is er dus één van de tien.

Wat is een Regionaal Zorgnetwerk ABR?

Een Regionaal Zorgnetwerk ABR is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals in een regio. Het doel is antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. De regionale samenwerking is van belang, want antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot één persoon of zorginstelling. Resistente micro-organismen verplaatsen zich, onder andere door de beweging van personen, tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Voor patiënten geldt dat zij zich vooral bewegen binnen een regio, minder tussen regio’s. Regionale zorgnetwerken zijn daarom een logische keuze.

Wat gaan de zorgnetwerken doen?

De belangrijkste taak van de zorgnetwerken is het stimuleren van de samenwerking in de regionale zorgketen. Daarnaast voeren ze onder andere de volgende taken uit:

 • Het betrekken van zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals binnen het
  regionale netwerk en deelname aan landelijke surveillance.
 • Het opstellen van een regionaal risicoprofiel en het daarop aanpassen van de beheersmaatregelen.
 • Het beschikbaar maken van gegevens van periodieke prevalentiemetingen naar dragerschap van
  Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO).
 • Het verzorgen van deskundigheidsbevordering door het organiseren van bij- en nascholing.
 • Het verkrijgen van inzicht in de mate van implementatie van infectiepreventiemaatregelen in de
  zorginstellingen en bij andere zorgaanbieders.
 • Het streven naar een identieke en reproduceerbare manier van het voeren van audits.
 • Transparantie faciliteren en communicatie over de aanwezigheid van BRMO in de regio
 • Advisering bij bestrijdingsmaatregelen.
 • Een effectief en transparant beleid ten aanzien van antimicrobial stewardship.
 • Afstemming en uitwisselen van het regionale beleid en de uitkomsten daarvan op landelijk niveau.

Wie zijn betrokken bij een Regionaal Zorgnetwerk ABR?

De minister van VWS heeft in elk zorgnetwerk een (academisch) ziekenhuis aangewezen dat alle relevante
partijen (cure, care en publieke gezondheid) bij elkaar brengt in een zogenoemde stuurgroep. Voor onze regio is dat het Isala Ziekenhuis in Zwolle.

Deze regionale stuurgroep zet een regionaal coördinatieteam op voor de uitvoering en coördinatie van de taken van het Regionale Zorgnetwerk ABR.

Dit team bestaat uit verschillende professionals: een arts-microbioloog, arts maatschappij en gezondheid, deskundige infectiepreventie, internist-infectioloog, specialist ouderengeneeskunde, huisarts en datamanager en/of epidemioloog. In elke regio neemt een kwartiermaker het voortouw in het opzetten van het zorgnetwerk.

Pilotperiode

De zorgnetwerken zijn in 2017 gestart met de uitvoering van hun taken. Dat gebeurt in een pilot. Deze pilot duurt 2 jaar. Tijdens de pilotperiode hebben de zorgnetwerken resultaatafspraken met elkaar gemaakt. Ze hebben daarbij de vrijheid om daar op een eigen manier invulling aan te geven. Ook beschrijven de zorgnetwerken hun ‘best practices’ en delen zij die met de andere regio’s. Daarnaast doen zij, in afstemming met elkaar, aanbevelingen aan VWS, die het toekomstig beleid voor de zorgnetwerken formuleert.